Izba Gospodarcza Gazownictwa – krótki przegląd działań na rzecz rozwoju branży

Kalendarium wydarzeń

Sympozjum Zakopane 2020 „Wodór w infrastrukturze gazowej” – 24-26 stycznia 2020 r.

Dr Robert Perkowski podkreślił, że coraz silniejsza presja społeczna i polityczna na dekarbonizację gospodarki, motywuje branżę do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie polityki energetycznej. Gospodarka wodorowa powstaje w ramach gospodarki niskoemisyjnej, a w zamyśle ma pomóc osiągnąć neutralność klimatyczną w sektorze energetycznym. 

VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Perspektywy rozwoju rynku gazu” – Łódź 19-21 października 2020 r.

Podczas wydarzenia dr Robert Perkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że zagadnienia poruszane podczas Kongresu obejmują kluczowe problemy branży gazowniczej w kontekście  europejskiego zielonego ładu we wszystkich obszarach przemysłu gazowniczego.

XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2021 w Kielcach, 15-16 września 2021 r. Konferencja: „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne

W swoim wystąpieniu Pan Prezes dr Robert Perkowski podkreślił wagę stawianych przed branżą gazowniczą wyzwań systemowych i technologicznych w związku z planami UE zwiększania udziału zielonych paliw w miksie energetycznym. Zaznaczył, że kluczową rolą targów jest również prezentowanie nowych rozwiązań technicznych, także w zakresie urządzeń czy instalacji wykorzystujących wodór.

Sympozjum Zakopane 2022 „Polski zielony ład – program gazownictwa” – 14-16 stycznia 2022 r.

Podczas wydarzenia dr Robert Perkowski podkreślił, że gazownictwo w ostatnich latach znajdowało się pod presją regulacji unijnych, wynikających ze strategii „zielonego ładu” i wbrew opiniom sektora, że gaz ziemny powinien być paliwem transformacyjnym, wciąż był traktowany podobnie jak paliwa węglowe.

„W zakresie promocji energetyki opartej na OZE, konieczne jest włączenie w ten proces gazownictwa, jako kluczowego wsparcia dla stabilizacji systemu energetycznego. Wiele wskazuje na to, że błękitne paliwo odzyskuje pozycję  paliwa transformacyjnego. Obserwujemy rosnące zainteresowanie branżą gazowniczą w wielu obszarach gospodarki i staje się ona tematem ogólnogospodarczym.”

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Rynek gazu w nowych realiach” – Łódź, 27-29 czerwca 2022 r.

Podczas wydarzenia dr Robert Perkowski, otwierając obrady, podkreślił wyjątkowe okoliczności geopolityczne, jakie towarzyszą kongresowi, podnosząc rangę analiz i prognoz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i przyszłości rynku gazu w nowych realiach.

„Agresja Rosji na Ukrainę przewartościowała nasze podejście do wielu zagadnień związanych z teraźniejszością, jak i z przyszłością. A słowo bezpieczeństwo odmienia się dzisiaj przez wszystkie przypadki, w każdym kontekście. Dla naszej branży podstawą bezpieczeństwa jest zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych. Rząd Polski od lat realizuje tak rozumianą dywersyfikację, za co należą się słowa podziękowania.”

Sympozjum Zakopane 2023 „Gazownictwo w dobie zmian” – 13-15 stycznia 2023 r.

W swoim wystąpieniu Prezes IGG przedstawił aktualną sytuację branży gazowniczej i plany jej rozwoju. Podkreślił znaczenie dywersyfikacji dostaw gazu, zapewnienie zdolności magazynowych oraz konieczność działań na rzecz rozwoju gazów zdekarbonizowanych. Zaznaczył, iż Grupa Orlen chce zapewnić Polakom niezależność i bezpieczeństwo dostaw energii o możliwie niskim, a w przyszłości zerowym śladzie węglowym przy akceptowalnych cenach.

XII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2023 w Kielcach, 19-20 kwietnia 2023 r. Konferencja jubileuszowa: „Nowe Technologie dla multienergetyki”

Dr Robert Perkowski, Prezes IGG podsumował dorobek samorządu gazowniczego w zakresie uczestnictwa w konsultowaniu legislacji gospodarczej, w pracach komisji sejmowych, w roboczych zespołach powoływanych przez administrację rządową i samorządową. Podkreślił dobre relacje z innymi organizacjami przedsiębiorców szeroko rozumianego rynku energii. Wskazał na instytucjonalny dorobek IGG, w postaci wyspecjalizowanych zespołów, jak unikalny w Polsce Komitet Standardu Technicznego, czy też  Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie relacji inwestor – wykonawca, który obejmuje zbiór zasad dla procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, poprawiających efektywność i bezpieczeństwo realizacji prac, obejmujących infrastrukturę gazową. 

KONFERENCJA „Normalizacja i standaryzacja jako niezbędne regulacje techniczne XXI wieku”, Warszawa, ul. Kasprzaka 25, 27.04.2023 r.

W swoim wystąpieniu dr Robert Perkowski wskazał potrzebę normalizacji i standaryzacji technicznej na potrzeby branży. Wspomniał również, że w trakcie 16 letniej działalności Komitetu Standardu Technicznego zostało opracowanych ponad 60 dokumentów standaryzacyjnych. Proces standaryzacji polega na utworzeniu norm, reguł dla obszarów nieznormalizowanych. Zaznaczył, że standaryzacja ma wpływ na rozwiązania zawarte w przepisach krajowych. Wpływ ten polega nie tylko na udziale przedstawicieli IGG w Radach Koordynacyjnych Porozumień Wodorowego i Biometanowego oraz w powołanych przez Ministerstw Klimatu i Środowiska grupach roboczych działających w ramach porozumień sektorowych, w których pracują przedstawiciele branży.

Warsztaty Techniczne „Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych na paliwa gazowe – wodór, biogaz”, Warszawa, ul. Kasprzaka 25; 24.08.2023 r.

Dr Robert Perkowski podkreślił, że rola gazu ziemnego jako ważnego nośnika energii będzie nadal istotna m.in. z uwagi na jego rolę stabilizującą dostawy energii i możliwość magazynowania. Podkreślił także, że rozwój technologii dla gazownictwa, mających na celu dekarbonizację systemu gazowego jest obecnie w centrum uwagi debat o polityce klimatycznej w zdecydowanej większości państw, a w Polsce szczególnie począwszy od czasu Porozumień paryskich w 2016 r.

„IGG jest w ciągłym kontakcie z administracją państwową, promujemy rozwiązania, które są niezbędne branży do dalszego rozwoju. Współtworzyliśmy opracowania dla uzasadnienia propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących przesyłania wodoru sieciami gazowymi czy magazynowania wodoru w podziemnych strukturach solnych.”